Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Benko spol. s r.o. Kopidlno

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

Obchodní podmínky firmy Benko spol. s r.o. se sídlem v Kopidlně jsou platné pro nákup zboží (prodávající: Benko spol. s r.o. Švermova 338, 507 32 Kopidlno, IČ 45536228, DIČ-45536228, zapsána v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové odd. C vložka 1607 -  dále jen "prodávající"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujícího).

 

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

   1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

   2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

   3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

   4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

   5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení.

 

   6. Vyplněním osobních údajů (např. jméno, adresa, telefon, e-mail) do objednávky v rámci internetového prodeje zboží kupující dává souhlas prodávajícímu s jejich zpracováním. Tyto poskytnuté údaje jsou prodávajícím považovány za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití. Zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování a vyřízení objednávky (např. přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

 

 

Platební a dodací podmínky

 

    1. Zboží je zasíláno na dobírku po celé ČR a SR nebo je možné ho vyzvednout osobně u prodávajícího na adrese: Benko spol. s r.o., Švermova 338, 507 32 Kopidlno.

 

   2. U zboží zasílaného na dobírku je konečná částka za objednané zboží vyšší o dopravné, které se stanoví individuálně dle váhy zboží, vzdálenosti přepravy, palety a balného.

 

   3. Možný je i osobní odběr s platbou v hotovosti a to v pokladně prodávajícího: Benko spol. s r.o., Švermova 338, 507 32 Kopidlno.

 

   4. Zboží v případě volby doručení dobírkou a potvrzením, že je skladem zasílá prodávající do dvou pracovních dnů od vzniku kupní smlouvy, v případě delšího dodacího termínu je o tom zákazník neprodleně informován.

 

 

 

Reklamační řád

 

Před odesláním zboží dle objednávky kupujícího je zásilka pečlivě zkontrolována, aby se minimalizovala jakákoliv reklamace. Pokud se i přesto vyskytne případná reklamace, postup je následující:

 

   1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a platnými předpisy ČR.

 

   2. Kupující je povinen při doručení zásilky zkontrolovat, zda obal nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud je obal poškozen a kupující usoudí, že mohlo být zboží poškozeno i uvnitř, doporučuje se balík nepřevzít. O případném poškození obalu během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Dopravce balík vrátí a prodávající uplatní reklamaci na poškozené zboží.

 

   3. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou), má kupující právo požádat buď o výměnu zboží, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případě, že kupující věděl o rozporu s kupní smlouvou nebo poškození sám způsobil.

 

   4. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, resp. je zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou), může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem na adresu prodávajícího: Benko, spol. s r.o., Švermova 338, 507 32 Kopidlno, e-mail : benko@benko-kopidlno.cz . Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení (firmu) kupujícího, kompletní adresu kupujícího, telefon a e-mail kupujícího, číslo nebo datum objednávky, číslo prodejního dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Po obdržení tohoto oznámení prodávající bude informovat o následném postupu.

 

   5. Způsob vyřízení reklamace: po obdržení oznámení o reklamaci zboží prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží a jeho poškození. Prodávající je povinen provést prohlídku reklamovaného zboží a následně bez zbytečného odkladu sdělit kupujícímu řešení reklamace.

 

   A) buď uznává reklamaci jako oprávněnou

 

   B) odmítá reklamaci jako neoprávněnou

 

   C) v případě neshody kupujícího a prodávajícího bude zboží posouzeno příslušným odborným znalcem a na základě výsledku bude reklamace uznána nebo neuznána. Náklady spojené se znaleckým posudkem zaplatí strana, která spor prohrála. Ostatní spory řeší právní cestou.

 

   Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

   Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, tj. potvrzení obsahující zejména potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupujícího

 

   1.) Prodávající i kupující si vyhrazují právo zrušit objednávku (tj. odstoupit od smlouvy) nebo její části v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává resp. je podstatně změněno nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo termín dodávky v průběhu vyřízení objednávky. V těchto případech bude kupující neprodleně informován a bude s ním dohodnut další postup.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

   1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění veřejně uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

   2) Odesláním elektronické objednávky na e-mail prodávajícího kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 

   3) V situacích, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy ČR, především NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.

 

 

 

V Kopidlně 1.3.2016